EEN BRANDENDE PLANEET en zijn vurige stenen, om de atmosfeer van de aarde te penetreren

Nasser Mohamed ElYamani
10 - 02 - 1429 هـ
18 - 02 - 2008 maart
10:32 uur


In de naam van God, de Barmhartige, de Barmhartige, en vrede zij met de boodschappers, lof zij God, Heer der werelden, en daarna ...
Moge God je goed belonen, mijn broeder Abdel Aziz, je hebt gelijk, en dat geldt ook voor de zoekers naar de waarheid bij het bekrachtigen van de ware verklaring van de Grote Koran. En zoals we jullie vertelden, is het een vurige planeet en zijn de stenen voorbereid en gereed, wat betekent dat de stenen zijn uitgerust om de atmosfeer van de aarde te penetreren vanwege de extreme tolerantie voor hitte door wrijving in de atmosfeer. Het bereikt zijn doel op aarde en brokkelt niet af voordat het zijn doel bereikt. Een vurige planeet met stenen die een zwaar glasmetaal bevatten; Het is het zwaarste type glasmineraal.

O moslims, bij God, ik laster God niet zonder de waarheid en spreek alleen met de waarheid tot jullie, jullie vinden de waarheid in werkelijkheid met kennis en logica, en deze planeet laat ook veel stenen rond jullie aarde draaien in elke sessie (passage), maar het voorbijgaan was een beetje verder dan het voorbijgaan deze keer. De laatste passage had geen invloed op de rotatie van de aarde. Deze keer wel. De reden is dat het (de planeet) de aarde veel dichterbij zal naderen. Dus waarom word je niet wakker, moslims, en realiseer je je de komst van de planeet met een pijnlijke straf, komende van de bodem van de aarde, dan zal de Almachtige God het laten regenen op degenen die hij kiest met brandende stenen? Ter bevestiging van de verklaring van de Almachtige God:

{En we regenden erop door stenen van verbrande klei van de planeet Sijil de een na de ander} [Hood: 82].Wat betreft de naam van de planeet in de Koran, het is (SIJIL) en het terrein is modderig. Wat betreft de stenen, ze zijn klei, hete klei en niet vast, maar ze zijn gebrandmerkt om de hitte van wrijving in de atmosfeer te weerstaan vanwege hun extreme tolerantie voor hoge hitte, ook al zijn ze modder. Trouw aan de woorden van God Almachtig:

31- [Ibrahim (Abraham)] zei: "Waarvoor bent u dan gekomen, o boodschappers?"
32- Ze zeiden: "We zijn gestuurd naar een volk dat Mujrimun is (polytheïsten, zondaars, criminelen, ongelovigen in Allah)
33) Om stenen van gebakken klei op hen neer te zenden.
34- Gemerkt door uw Heer voor de Musrifun

(polytheïsten, misdadigers, zondaars - degenen die de door Allah vastgestelde limieten overtreden door het begaan van grote zonden).


Dus de naam "Sajeel" is de naam van de planeet, en de stenen zijn gemaakt van hete klei afkomstig van de planeet Sajil. In overeenstemming met Gods woorden in het vers:

33) Om stenen van gebakken klei op hen neer te zenden.
34- Gemerkt door uw Heer voor de Musrifun

Wat betreft de naam van de planeet: {{En we regenden erop door stenen van verbrande klei van de planeet Sijil de een na de ander} [Hood: 82].
aangezien het een planeet is die is uitgerust met pijnlijke martelingen, vlucht dus van God naar Hem, zodat je een duidelijke gelofte hebt.

En hier komt Abdel Aziz met een nieuwe goedkeuring, en God heeft het land van het dorp Lot niet omgehakt, en Gabriël heeft het niet in de lucht opgeheven tot ze hanen in de hemel hoorde koekelen, en er zijn geen kippen bij engelen!
Dus creëerden ze waanvoorstellingen en bijgelovige overtuigingen als interpretaties van Gods woorden, want ze zeggen over God wat ze niet weten, en ze zeiden dat, vanwege hun verkeerde interpretatie van de woorden van God Almachtig:

{En toen ons bevel kwam, hebben we het (de planeet) ondersteboven gekeerd en we hebben het een voor een laten regenen door stenen van verbrande klei van de planeet Sijil} [Hood: 82].

Dus ze dachten dat Gabriël het dorp omhoog droeg, maar Imam Nasir Muhammad Al Yamani bracht je de juiste uitspraak als je rationeel was, dus we legden je uit dat hij de planeet (Sijil) boven de aarde maakte, deze planeet, was daarvoor onder de aarde. En dus toen het bewoog om boven de aarde uit te komen, regende het op hen(de Aarde) stenen van modder die met jouw Heer gebrandmerkt waren, en het (planeet Sijil) is niet ver van de onrechtvaardigen (het nadert de aarde weer), en het regende niet alleen voor de dorpsbewoners van Lot Maar ook voor alle dorpen van de mensen van Abraham. Die dorpen waarvan de koning dacht dat hij onoverwinnelijk en onsterfelijk was, stuurde God Abraham naar die dorpen. Hij beweerde God te zijn en dat hij leven en dood kan geven. Abraham zei tegen hem:

{God heft de zon op vanuit het oosten, 'Breng het (de zon) vanuit het westen. Zo verbaasd was de ongelovige en God leidt de onrechtvaardige mensen niet} [Al-Baqarah: 258].

En zo veel dorpen op aarde volgden hem, maar God vernietigde ze met het volk van Lot.
En de Almachtige God zei: {Kwam het nieuws van degenen vóór hen niet tot Noach en Aad en Thamud en het volk van Abraham} [TAWBAH: 70].

Het dorp van de mensen van Lot is slechts een van de dorpen van de gekwelde mensen van Abraham, en geen van die mensen geloofde Abraham, behalve Lot, vrede zij met hem en zijn gezin. Ter bevestiging van de uitspraak van de Almachtige¬¬¬

{En Lut geloofde in Hem, en hij zei: Ik vlucht naar mijn Heer, Hij is zeker de Almachtige, de Wijze. (26) En Wij schonken hem Ishaq en Yaqoub, en zorgden ervoor dat het profeetschap en het boek in zijn zaad bleven. , en Wij gaven hem zijn beloning in deze wereld, en in het hiernamaals zal hij zeker tot de goeden behoren}. (27) [ANKABOOT 26-27]

En dus maakte God Lot een missionaris voor de waarheid en maakte hem een dienaar van Abraham. En zo het woord van de waarheid te verspreiden. En Abrahim “Gods vriend” weigerde tegen zijn volk te bidden en zei:
{En toen Ibrahim zei: Mijn Heer! beveilig deze stad en red mij en mijn zonen van het aanbidden van afgoden (35) Mijn Heer! zij hebben zeker veel mensen op een dwaalspoor gebracht; dan, wie mij volgt, hij is zeker van mij, en wie mij ongehoorzaam is, Gij zijt zeker Vergevensgezind, Genadevol: ﴾36)} [Ibrahim].

God beantwoordde echter de oproep van zijn profeet Lot en vernietigde zijn volk en het volk van Abraham op de hele aarde, en daarom zei de Almachtige God:

{En toen ons bevel kwam, hebben we het (de planeet) ondersteboven gekeerd en we hebben op het laten regenen door stenen van verbrande klei van de planeet Sijil} [Hood: 82].

En de Almachtige God zei: {Zo hebben Wij het (het planeet) ondersteboven gekeerd en op hun die stenen geregend van wat was afgekondigd. (74)}. ALHAGAR- [The Stone].

En het wordt je duidelijk wat het verschil is tussen { gekeerd en op HUN } en ook { op HET laten regenen }, dat wil zeggen, het regende over de hele aarde en het dorp Lot onder hen, en God maakte dit een van de geheimen van de Koran, dus het werd je niet duidelijk dat het over de hele aarde regende voor de veschijning van de Mahdi.

Integendeel, de mensen verzonnen verhalen over God die nooit door God werden genoemd. en omdat de kwelling van het volk van Abraham onbekend was, zeiden zij (de schrijver en bedriegers): de mensen in de dorpen werden gemarteld met de netten / insecten en muggen die binnenkwamen in de neus van koning Nimrod die beweerde God op aarde te zijn . Daarna werd Nimrod veertig jaar met een schoen geslagen, totdat zijn hoofd gebroken was en de vleugel van de mug gebroken was. Daarom zeiden ze dat de vleugel van een mug beter is dan een ongelovige in de ogen van God. Deze schrijvers en verhalen / romans zijn niet van joodse makelij, maar de auteurs schreven dit als een manier om mensen te intimideren, maar op deze manier schonden ze de ware verklaring van de Grote Koran, omdat God de mensen van Abraham met de planeet vernietigde. Via de pijnlijke kwelling die op aarde regende en God redde Abraham en Lot in het land waarin God de werelden Mekka Al-Mukarramah zegende. En God Almachtig zei:
{En we hebben Hem en Lot gered in het land dat we in de werelden hebben gezegend (71)} AL ANBEYAA- [de profeten].

Hoewel de verhalen die in de Koran worden genoemd duidelijk alleen Lot en zijn familie noemden.
En de Almachtige God zei: {We hebben hem en zijn gezin gered behalve zijn vrouw, die een van degenen was die verloren waren gegaan (83).} [AL ARAAF].

Maar in feite vernietigde het niet alleen de mensen van Lot; maar ook het volk van Abraham. En hij redde Lot en zijn gezin behalve zijn vrouw, en hij redde ook Abraham en zijn zwangere vrouw met het gezegende kind
en dit is omdat het goed nieuws tot hen (Abraham) kwam toen de engelen naar Abraham en Lot werden gestuurd. Hun werd verteld om uit het dorp te gaan, en de engelen vertelden hen dat Gods kwelling zal neerdalen over ALLE dorpen en zelfs dit dorp dat aan Lot toebehoort.
Khalil Allah Ibrahim, moge Gods gebeden en vrede zij met hem en zijn gezin, zei: "Er zijn goede mensen in hen." Ze zeiden: “We weten wie er in hen is. We vonden er slechts één huis van moslims, de familie van Lot.
Het belangrijkste is dat God Abraham, zijn vrouw, Lot en zijn gezin redde (behalve de vrouw van Lot,) En God Almachtig zei:

{We hebben hem en zijn gezin gered, behalve zijn vrouw, die een was van degenen die verloren waren gegaan in (83)} AL- [ANBEYAA].

En de lezers denken dat Abraham er niet was, maar Abraham was bij Lot. Ze ontmoetten elkaar tijdens de nacht, en met Abraham was zijn gezegende vrouw die zwanger was van de jongen, nog in zijn vroege dagen, terwijl hij in de baarmoeder van zijn moeder was. En God Almachtig zei:

{En wij leverden Hem en Lot over aan het land dat Wij zegenden in de werelden 711} [de profeten].

God zei: {Ze zeiden; verbrand hem (Abraham) en maak je goden zegevierend, als je kunt (68) We zeiden: O vuur, wees koud en veilig voor Abraham (69) en ze wilden hem kwaad doen, maar we maakten van hen degenen in Verlies (70) en we hebben hem en Lot gered in het land dat we in de werelden hebben gezegend (71)} [De profeten].

En dus was de kwelling inclusief alle dorpen die toebehoorden aan degene die beweerde Heer (God) te zijn en dat hij de Koning en eigenaar van de aarde is; Hij is degene met wie Abraham debatteerde over God, dus God vernietigde hem (die koning) en zijn soldaten en de dorpen die hem volgden en die niet geloofden in de profeet van God Ibrahim.

51. En voorheen schonken Wij aan Abraham zijn rechtschapenheid en Wij kenden hem goed.
52. Toen hij tot zijn vader en tot zijn volk zeide: "Wat zijn deze beelden waaraan gij zo gehecht zijt?"
53. Antwoordden zij: "Wij vonden dat onze vaderen deze aanbaden."
54. Hij zeide: "Voorwaar, gij met uw vaderen verkeert in duidelijke dwaling."
55. Zij zeiden: "Hebt gij ons de waarheid gebracht, of speelt gij slechts met ons?"
56. Hij antwoordde: "Neen, uw Heer is de Heer van de hemelen en van de aarde, Die deze schiep en ik leg getuigenis er van af."
57. En, bij Allah, ik zal tegen uw afgoden een plan beramen nadat gij hun uw rug hebt toegewend."
58. Alsdan brak hij ze in stukken, behalve de grootste daarvan, opdat zij zich tot hem zouden wenden.
59. (Toen zij dit zagen) zeiden zij: "Wie heeft dit onze Goden aangedaan? Voorwaar, hij moet een boosdoener zijn."
60. Enigen hunner zeiden: "Wij hoorden een jonge man over hen spreken; hij heet Abraham."
61. Zij zeiden: "Brengt hem dan voor de ogen des volks, opdat zij kunnen getuigen."
62. Zij vroegen: "Hebt gij dit onze Goden aangedaan, o Abraham?"
63. Hij antwoordde: "Iemand heeft het gedaan; dit is de grootste van hen. Vraagt hen of zij kunnen spreken."
64. Toen kwamen zij tot inkeer en zeiden (bij zichzelf) "Gij zijt zelf de boosdoeners."
65. En zij lieten (beschaamd) het hoofd hangen, "Gij weet wel dat deze niet kunnen spreken."
66. Hij zeide: "Aanbidt gij dan in plaats van Allah datgene wat u geenszins kan baten noch schaden?"
67. "Schande over u en over hetgeen gij buiten Allah aanbidt. Hebt gij dan geen verstand?"
68. Zij zeiden: "Verbrandt hem en helpt uw goden indien gij iets wilt doen."
69. Wij zeiden: "O vuur, wees koel en onschadelijk voor Abraham."
70. En zij wensten hem kwaad te doen doch Wij deden hen de grootste verliezers zijn.
71. En Wij redden hem en Lot en voerden hen naar het land dat Wij zegenden voor alle volkeren.

O moslims! Ik zweer je bij de Heer der Werelden dat ik de Imam Al-Mahdi ben, God heeft mij gezonden met de ware verklaring van de grote Koran, en geen geleerde van de Koran zal mij verslaan in enig debat, met kennis van zaken. dat is meer logisch en heeft een betere leiding in vergelijking met uw bijgelovige overtuigingen. En ik spreek niet over God (zoals jij) door middel van giswerk en subjectiviteit en mening, wat allemaal onvergelijkbaar is met de Waarheid. U zult uit mijn kennis zien dat er veel verhalen zijn die u heeft verzonnen en die God nooit heeft gezegd of genoemd. Het zijn slechts oude verhalen en mythes. Want wat is waarachtiger dan het woord van God. Dus volg mij en ik zal je op het rechte pad leiden. Want God is altijd op het rechte pad.
En volg mij niet blindelings. In plaats daarvan predik ik u er een die u denkt en redeneert met uw gezonde verstand en uw logica gebruikt voordat uw geest het accepteert; Dus als God je hart eenmaal verlicht, zul je beseffen dat DIT de waarheid IS en dat Nasser Muhammad Al-Yamani echt nooit iets over God zal zeggen tenzij het WAARHEID is. En dus zul je de waarheid volgen en de kennis loslaten die God je verbood (blindelings volgen van bijgelovige overtuigingen die je logische geest niet zal accepteren)

En de Almachtige God zei: {En zeg niet waarvan je geen kennis hebt. Voor uw gehoor, en uw gezichtsvermogen en uw hart, u bent allemaal verantwoordelijk daarvoor] (36) [AL-ISRAA]


Met andere woorden, God zal je vragen hoe je de woorden kunt volgen van geleerden die giswerk, mening en subjectiviteit gebruiken? Ook al zei God niet dat ze profeten of boodschappers zijn die zonder fouten spreken? En nu debatteer je met mij en maakt ruzie met mij over Ibn Taymiyyah, Ibn Katheer, en de Groot-Ayatollah Khomeini?
O mensen, ik nodig jullie uit voor het boek van God en de ware Sunnah van Zijn Boodschapper, en ik ken geen profeet NA Mohammed de laatste Boodschapper van God - moge Gods gebeden en vrede zij met hem en zijn familie - die niet spreekt door zijn eigen mening (spreekt de waarheid van God), dan ruzie met mij over uw geleerden en uw voorouders! Want de scheiding tussen waarheid en onwaarheid tussen ons is het Boek van God (de Koran) en de WARE Sunnah van Zijn Boodschapper. Wie zich aan de waarheid vastklampt, overleeft, en wie ze verlaat, is verloren als iemand die uit de lucht viel, dus de vogel ving hem op of de wind wierp hem in een diepe plaats.

En oh mensen van alle goede supporters van de imam (mijn supporters), ik herhaal, en ik waarschuw, en zeg volkomen: als je ooit Nasir Muhammad Al Yamani ziet, verslagen door een moslimgeleerde, met kennis die meer geleid is dan mijn kennis dan moet je mij nooit volgen met iets dat je blind en fanatiek zal houden, tenzij ik de tongen van alle geleerden verslaat door middel van de ware verklaring van de Grote Koran. Want God zal me in staat stellen hen te domineren met de ware kennis uit de Koran. En iedereen in deze wereld zal duidelijk kunnen zien dat dit de waarheid is, of het nu een wijze of onwetend is. Waarheid en niet de onwaarheden van de Mahdis die misleid zijn door de chaos van hun innerlijke demonen dat ze het woord van God spreken met uitspraken die niet acceptabel zijn voor redelijke of zelfs logica. Dus wanneer moslims naar de ware Imam Al-Mahdi komen die in zijn naam zijn nieuws, zijn banier en de titel van zijn bevel (Nasser Muhammad) Al-Nasir draagt voor het recht dat wordt geopenbaard aan het zegel van de profeten en boodschappers en dan toch geloven ze niet in de waarheid van hun Heer en dan zullen ze vernietigd worden en zal God de beide moslims vernietigen met ongelovigen of ze allemaal samen straffen.

Ik weet dat elke persoon (wijs of onwetend) die mijn verklaring leest, onmiddellijk zal zien dat dit een logische waarheid is. Met uitzondering van de blinden(de waarheid niet zien) die God niet vrezen en daarom gaf God hem niet het vermogen om het verschil te zien. Dus hij neemt die beslissing niet voor zichzelf om de waarheid te volgen en redt zichzelf; In plaats daarvan, zegt hij, ik zal wachten tot ik zie wat de geleerden over hem zeggen (Nasir Muhammad al-Yamani) en dan pas zal ik hem volgen. Maar ik reageer op hem en zeg: Als Nasser Muhammad al-Yamani de geleerden antwoordt met argumenten die logischer zijn en zo hun tong tot zwijgen brengt, dan betekent dit dat God mij superieur heeft gemaakt in kennis boven u en hen. En God zal je een kwelling sturen als je nog steeds de waarheid ontkent, dus wees niet fanatiek met je sekte of met de blinde religieuze geleerden.

Zie je niet dat ik mijn aanhangers en volgelingen predik in mijn verklaringen en hen aanspoor en zeg tegen hen een welsprekend gezegde: “Zie, volg me dan niet als je merkt dat zelfs een van de moslimgeleerden mij verslaat in een debate of argument. Wees dus niet fanatiek met mij, het fanatisme van de blinden, en de trots zal je vernietigen met je zonden. " En van wat ik vaak herhaal, sommigen van hen denken misschien aan mij zonder de waarheid en zeggen: "Waarom herhaalt Nasser Muhammad al-Yamani ons dit gezegde, alsof hij verwacht dat de geleerden van de natie hem zullen verslaan, en hij zal angst in zichzelf voelen? " Maar ik stel zijn hart gerust en zeg: ik zweer, als alle geleerden van naties van de eerste dienaren van hen en anderen zich aan dezelfde tafel van dialoog verzamelden om met de imam te spreken, Dan zal God mij (Nasser Muhammad Al Yamani) via de Koran laten domineren door de ware verklaring van de Grote Koran. En zo zullen ze hun tong zouden sluiten nadat ze de waarheid zelf zien, en zich aan de waarheid zouden overgeven. Omdat degene die mij leert, niet van de engelen is, gemaakt van licht, noch van mensen gemaakt van klei zoals aardewerk, of van elven/Jinie gemaakt uit vuur; Mijn leraar is de Schepper van alles. De Ene God. De leraar van de verwachte Mahdi.
Hij leerde me niet door Gabriël te sturen (zoals Mohamed), noch leerde hij me de openbaring van spreken achter een sluier (zoals Mozes); Het is eerder geïnspireerd om het rechtstreeks tot het hart te begrijpen, en het is niet de misleiding van Satan, en om te bewijzen dat de openbaring van de Meest Barmhartige is, en niet van Satan, breng ik je alle kennis uit de Koran.
En vrede zij met degene die de leiding volgde, en vrede zij met de boodschappers, geprezen zij God, Heer der werelden.
Imam Al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


الإمام ناصر محمد اليماني
10 - 02 - 1429 هـ
18 - 02 - 2008 مـ
10:32 مساءً
ــــــــــــــــــــ


كوكبٌ ناريٌّ وأحجاره مسوّمة أي مجهزةٌ لاختراق الغلاف الجويّ للأرض ..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين تسليما كثيرا وبعد... اخواني المسلمين اردت ان اشارككم في موضوع يخص قوم لوط والحجاره التي امطرها عليهم الله سبحانه وتعالى عليهم عقابا لهم لارتكابهم الفاحشه، فقد وجدت فلما وثائقيا عن قوم لوط والمدينه التي دمرها الله تدميرا حيث لم يبقا منها الا اثارا بعد الاف السنين لتكون عبره لنا. هذا المقطع يتحدث عن زيارة باحثين جيلوجيين لمدينة قوم لوط وتسمى باللغه الانجليزيه ( Sodom and Gomorrah ) حيث قام بزيراتها الباحث (Ron Wyatt) عام 1989 حيث ان هذا الرجل وهو يعمل على مشورع ليس له علاقه بهذه المدينه لاحظ وجود اثار وتراكيب صخريه غريبه للمنطقه الموجوده على الساحل الغربي للبحر الاحمر فشد ذلك انتباهه وعمل على دراسة هذه المنطقه30 الى 40 مره لدى مروره بها على مدى 12 سنه, ولاحظ ان هذه التكوينات الحجريه عباره عن بقايا لاسوار للمدينه ومباني ,فقاموا بجمع العينات واخذها للمختبرات وتحليلها وخرجوا باستنتاجات كبيره . في بداية استكشافهم للمنطقه شد انتباههم وجود التموجات الغريبه للطبقات الصخريه في الجبال المحيطه ولاحظوا سهولة اخذ العينات حيث لم يحاتجون استخدام ادوات للتنقيب او تكسير الحجاره بل انها تنكسر بمجرد ضغطها باليد او حتى اللمس وتتفتت الى رماد , لاحوا ان هذه التموجات الصخريه لا توجد بهذا الشكل في تركيب الصخور الطبيعي حيث ان علماء الجيلوجيا يعرفون ان طبقات الصخور تتكون بشكل افقي , وهذا دليل ان الجبال تعرضت لدرجات عالية من الحراره تصل الى من 4000 الى 5000 درجه فهرنهايت( اعاذنا الله واياكم من عذاب الدنيا والاخره ) هذه الحراره قامت بتغيير التركيب الطبقي للصخور وتكونت منها تموجات تسمى (thermal ionization) او (التأين الحراري) حيث ان ذرات الصخر نتيجة الحراره العاليه تتباعد وتتجاذب فينتج عنها هذا التكوين الصخري العجيب، وبعد ملاحظتهم للمدينه وتجولهم في طرقاتها وشوارعها لاحظو وجود ملايين من الصخور الصغيره في الحجم منتثره في المطنقه ومنتشره كما ان المدينه امطرت بهذه الاحجار حيث يقول العالم بلسانه (god raind fire and brimstone on these pople ) واذا نظرنا الى القاموس عرفنا ان كلمة (brimstone) تعني (كبريت) ,فقد لاحظ العالم وجود هذه الاحجار قد دفنت نفسها في الصخور والمعادن وبالطبع قوم لوط حيث ان حرارتها عاليه جدا فاذا سقطت على صخر او معدن تظل تحترق حتى يذوب ويمتزج ما حول هذا الحجر الكبريتي من الحراره . قال الله تعالى {فَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ} (82) سورة هود، {فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ} (74) سورة الحجر. بعد عودة العالم الى دياره قام باخذ العينات الحجريه من الكبريت والرماد وعمل التحاليل عليها في مختبرات(galbraith labs) ليعرف مكونات هذا الحجر الكبريتي والرماد المتكون منه ومن هذه التحاليل وجد هذه الاستنتاجات : وجدوا ان الحجر مكون من 95.72% الى 98.4% كبريت صافي والباقي عباره عن عناصر تساهم في وصول هذا الحجر الى درجات عالية الحرارة .وهذه نسبه عاليه جدا حيث ان بعض النقاد قالوا ان هذه الاحجار قد تكون من كبريت بركاني, لا انه لا يوجد اي حجر على سطح الارض بهذه النسبه من الكبريت النقي ,اذ ان الاحجار الكبريتيه البركانيه تصل نسبة الكبريت فيها الى 40% ,وهذا دليل على ان هذه الاحجار ليست من كوكب الارض . وقد حاول الباحثون في المختبر ايصال هذا الحجر لدرجات عاليه باستخدام اختبار يسمى (British Thermal Unit) او ال(BTU) وهو فرن يقوم بحساب الحراره او الطاقه , الا انهم رفضوا ذلك لخوفهم من ان العينه ستقوم بتدمير الجهاز !! وترى في اخر الفلم انهم قاموا بترجبه منزليه صغيره وذلك باشعال الحجر ومن ثم وضعها في ملعقه فلاحظو بعد عدة تجارب ان الملعقه اصبح بها ثقوب!! هذا الجزء الاول من الفلم ولاحظو انهم كانو قوم لهم حضاره ومباني ولكن اصبحت خاويه لا يوجد فيها لا شجر والا ماء والا ا اثر للحياة
http://www.youtube.com/watch?v=lgQHQ...layer_embedded
وهذا الجزء الثاني من الفلم
http://www.youtube.com/watch?v=1dkoS...layer_embedded
وهذا مقطع يحكي بعض التفاصيل عن المنطقه المعذبه وانها قد تكون سبب في كون البحر الميت مالحا والله اعلم
http://www.youtube.com/watch?v=FwTVF...layer_embedded
اخواني بالله اتمنى من الله ان ينجينا من هذا العذاب حيث انه كما ترون دمر حضاره كامله من مباني وطرق وجعلها خاويه على عروشها واصبحت مجرد اثار ليجعلها لنا الله ايه في هذا الزمان. الهم نجنا من عذاب الدنيا والاخره واجعل النعيم الاعظم هو غايتنا يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم، وسلامٌ على المرسَلين، والحمدُ لله ربِّ العالمين، وبعد..
جزاك الله خيراً أخي عبد العزيز (الفقير إلى رحمة ربه)، وصدقت وصدق الباحثون عن الحقّ تصديقاً للبيان الحقّ للقرآن العظيم وكما أخبرناكم أنّه كوكبٌ ناريٌّ وأحجاره مسوّمة أي مجهزةٌ لاختراق الغلاف الجويِّ للأرض نظراً لتحملها الشديد للحرارة بالاحتكاك بالغلاف الجويّ، وذلك حتى تصل إلى هدفها في الأرض فلا تتفتت قبل الوصول نتيجة الاحتكاك بالغلاف الجويّ، وكذلك يوجد بها خليطٌ من معدنٍ آخر ثقيل الوزن، وكوكب العذاب كوكب ناري، وكذلك يوجد به معدن زجاجي ثقيل الوزن؛ بل هو أثقل أنواع المعادن الزجاجيّة.

ويا مسلمين، إنّي والله لا أفتري على الله بغير الحقّ ولا أنطق لكم إلا بالحقّ الحقيق تجدونه الحقّ على الواقع بالعلم والمنطق، وكذلك يترك هذا الكوكب حجارةً كثيرةً تدور حول أرضكم في كلّ دورةٍ، ولكنّه كان يمرّ أبعد قليلاً من مروره الآن وذلك لأنه لم يؤثر في دوران الأرض إلا هذه المرّة نظراً لأنه سوف يُقاربها كثيراً، فلماذا لا توقنون يا معشر المسلمين بقدوم كوكب العذاب الأليم الذي بأسفل أرضكم ثم يجعله الله عاليها فيمطر على من يشاء حجارةً من سجيلٍ؟ تصديقاً لقول الله تعالى: {وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ} صدق الله العظيم [هود:82].

وتضاريسه طينية ولكن من الطين الحراري، وأما اسم الكوكب في القرآن العظيم فهو (سجيلٌ)، وأما الأحجار فهي طينية وليست صلبة ولكنها مسوّمة لتحمل حرارة الاحتكاك بالغلاف الجوي نظراً لتحملها الشديد للحرارة العاليّة برغم أنّها طينيّة. تصديقاً لقول الله تعالى: {قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٣١﴾ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿٣٢﴾ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ ﴿٣٣﴾ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿٣٤﴾} صدق الله العظيم [الذاريات].

إذاً اسم سجيل هو اسم الكوكب، وأما الأحجار فهي من الطين الحراري من كوكب سجيل. تصديقاً لقول الله تعالى: {لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ ﴿٣٣﴾ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿٣٤﴾} صدق الله العظيم.

وأمّا اسم الكوكب: {وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ} صدق الله العظيم، فهو كوكبٌ مجهزٌ بالعذاب الأليم، ففِروا من الله إليه إنّي لكم منه نذيرٌ مُبينٌ.

وها هو عبد العزيز قد أتى لكم بتصديقٍ آخر للبيان الحقّ بالعلم والمنطق على الواقع الحقيقي، ولم يقتطع الله الأرض التي فيها قرية لوط، ولم يرفعها جبريل حتى سمعوا أدياك أهل السماء، وليس مع الملائكة دجاج! فدعوا الخزعبلات من تفاسير الذين يقولون على الله ما لا يعلمون، وإنّما قالوا ذلك نظراً لفهمهم الخاطئ من قول الله تعالى: {فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ ﴿٨٢﴾} صدق الله العظيم [هود].

فظنّوا أنّ جبريل رفع القرية وجعل عاليها سافلها، ولكنّ الإمام ناصر محمد اليماني أتاكم بالبيان الحقّ إن كنتم تعقلون، فوضحنا لكم أنّه جعل عالي أرضهم كوكباً كان بسافلها فأمطر عليهم منه حجارةً من طينٍ مسوّمة عند ربّك وما هي من الظالمين ببعيد، ولم يمطر فقط على قرية قوم لوط؛ بل وكذلك على كافة قُرى قوم إبراهيم الذي ابتعثه الله إلى الذي آتاه الله المُلك وظنّ أنّه القوة التي لا تُقهر! وادّعى الربوبيّة وقال إنّه يحيي ويميت فيقتل من يشاء ويطلق في الحياة من يشاء، وقال له إبراهيم: {فَإِنَّ اللَّـهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ۗ وَاللَّـهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} صدق الله العظيم [البقرة:258].

وتتّبعه قرى كثيرة على وجه الأرض ودمّرهم الله مع قوم لوطٍ تدميراً. وقال الله تعالى: {أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ} صدق الله العظيم [التوبة:70].

وليست قرية قوم لوط إلا قرية من إحدى قُرى قوم إبراهيم المعذبة، ولم يؤمن لإبراهيم من تلك الأقوام إلا نبيّ الله لوط صلّى الله عليه وآله وسلّم. تصديقاً لقول الله تعالى: {فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ ۘ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي ۖ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٦﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ} صدق الله العظيم [العنكبوت:26-27].

وجعل اللهُ نبيّه لوطاً داعيةً إلى الحقّ وجعله الله لإبراهيم وزيراً يدعو إلى الحقّ، وأبى خليل الله إبراهيم الحليم أن يدعو على قومه، وقال: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَـٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ ﴿٣٥﴾ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ۖ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ۖ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٦﴾} صدق الله العظيم [إبراهيم].

ولكنّ الله أجاب دعوة نبيّه لوط فدمَّر قومه وقوم إبراهيم على وجه الأرض جميعاً، ولذلك قال الله تعالى: {فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ ﴿٨٢﴾} صدق الله العظيم [هود].

وقال الله تعالى: {فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ﴿٧٤﴾} صدق الله العظيم [الحجر].

ويتبيّن لكم الفرق بين {وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ} وكذلك {وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا}، أي أمطر على الأرض كلها وقرية لوط من ضمنهم، وجعل الله ذلك من أسرار القرآن فلم يتبيّن لكم أنه أمطر على الأرض كلها حتى لا يتبيّن للناس كوكب العذاب إلا في قدره المقدور في الكتاب المسطور في عصر الحوار من قبل الظهور، ولم تتساءلوا بمَ عذّب الله قوم إبراهيم؟ بل ألَّف أصحاب الروايات قصصاً ما أنزل الله بها من سلطانٍ! ولأنّ عذاب قوم إبراهيم كان مجهولاً فقال من قال أنّه عذبهم بالنُمس ودخل نامسي في أنف النمرود بن كنعان الذي ادّعى الربوبيّة، ثمّ تمّ ضرب النمرود أربعين عاماً بالحذاء ثم انفقع رأسه وانكسر جناح البعوضة، وخيّر الله البعوضة بمُلك الدنيا عِوَضاً عن جناحها فأبت إلا أن يعيد الله لها جناحها، ولذلك قال لو كانت الدُّنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. وهذه روايات ليست يهودية الصنع ولكن تأليف أتى من الطريق لتخويف الناس، ولكنهم بهذا خالفوا البيان الحقّ للقرآن العظيم، وذلك لأنّ الله أهلك قوم إبراهيم بكوكب العذاب الأليم الذي أمطر على الأرض وأنجى الله إبراهيم ولوط إلى الأرض التي بارك الله فيها للعالمين مكة المكرمة. وقال الله تعالى: {وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿٧١﴾} صدق الله العظيم [الأنبياء].

وبرغم أنّ القصص الواضحة في القرآن لم تذكر إلا لوطاً وأهله. وقال الله تعالى: {فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٨٣﴾} صدق الله العظيم [الأعراف].

ولكنه في الحقيقة لم يهلك فقط قوم لوط؛ بل وكذلك قوم إبراهيم وأنجى لوطاً وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، وكذلك نجّى إبراهيم وامرأته الحامل بالغلام العليم - صلّى الله عليه وآله وسلّم - وذلك لأنّ البشرى جاءت أثناء إرسال الملائكة إلى إبراهيم ولوط للخروج وأخبروهم أنّ العذاب نازل على كلّ القرى وحتى هذه القرية التي ينتمي إليها لوط، قال خليل الله إبراهيم صلّى الله عليه وآله وسلّم: "إنّ فيها قوماً صالحين"، قالوا: "نحن أعلم بمن فيها؛ لم نجد فيها غير بيتٍ واحدٍ من المسلمين، آل لوط، وإنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته من الغابرين". المهم أنّه قد أنجى الله إبراهيم وامرأته ولوطاً وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وقال الله تعالى: {فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٨٣﴾} صدق الله العظيم.

ويظنّ القارئ أنه لا وجود لإبراهيم ولكنّ إبراهيم كان مع لوط؛ التقيا حين المسرى بقطع من الليل وكانت مع إبراهيم زوجته المباركة الحامل بالغلام العليم في أيّامه الأولى وهو في بطن أمّه وأنجاها الله مع زوجها إبراهيم وكذلك لوط وأهله إلا زوجته إلى الأرض التي بارك الله فيها للعالمين. وقال الله تعالى: {وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿٧١﴾} صدق الله العظيم [الأنبياء].

وقال الله تعالى: {قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ ﴿٦٨﴾ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿٦٩﴾ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴿٧٠﴾ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿٧١﴾} صدق الله العظيم [الأنبياء].

إذاً العذاب كان شاملاً لكافة قرى الذي ادّعى الربوبيّة أن آتاه الله ملك الأرض؛ ذلك الذي حاجّ إبراهيم في ربّه فأهلكه الله وجنوده والقرى التي تبعته وكفروا بنبيّ الله إبراهيم. وقال الله تعالى: {وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ ﴿٥١﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَـٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴿٥٢﴾ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ ﴿٥٣﴾ قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٥٤﴾ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ ﴿٥٥﴾ قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥٦﴾ وَتَاللَّـهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ ﴿٥٧﴾ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴿٥٨﴾ قَالُوا مَن فَعَلَ هَـٰذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٩﴾ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ﴿٦٠﴾ قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿٦١﴾ قَالُوا أَأَنتَ فَعَلْتَ هَـٰذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ ﴿٦٢﴾ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَـٰذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ ﴿٦٣﴾ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٦٤﴾ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَـٰؤُلَاءِ يَنطِقُونَ ﴿٦٥﴾ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّـهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿٦٦﴾ أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّـهِ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ ﴿٦٨﴾ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿٦٩﴾ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴿٧٠﴾ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿٧١﴾} صدق الله العظيم [سورة الأنبياء].

ويا معشر المسلمين؛ أقسم لكم بربّ العالمين أنّي الإمام المهديّ ابتعثني الله بالبيان الحقّ للقرآن العظيم، وكلا ولا ولن يجادلني عالِم من القرآن إلا غلبتُه بعلمٍ أهدى من علمه ومن خزعبلاته وأقوم قيلاً، ولا أقول على الله كمثلكم بالظنّ الذي لا يُغني من الحقّ شيئاً وسوف يتبيّن لكم من خلال البيان الحقّ للقرآن العظيم بأنّها توجد في كُتيبات البشر قصصٌ ما أنزل الله بها من سلطانٍ؛ بل هي حقاً أساطير الأولين ومن أصدق من الله قيلا؟ فاتّبعوني أهدِكم صراطاً مستقيماً إنّ ربّي على صراطٍ مستقيمٍ.

وإيّاكم أن تتّبعوني الاتّباع الأعمى؛ بل أعظكم بواحدةٍ أن تتفكّروا وتتدبّروا الحقّ فتقبله عقولكم؛ حتى إذا نوَّر الله قلوبكم أدركت أنّه الحقّ وأنّ ناصر محمد اليماني حقيقٌ لا يقول على الله بالبيان للقرآن غير الحقّ ومن ثم تتّبعوا الحقّ وتذروا العلم الذي نهاكم الله عن اتّباعه بغير تدبّر ولا تفكّر. وقال الله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَـٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾} صدق الله العظيم [الإسراء]؛ بمعنى أنّ الله سوف يسألكم كيف تتّبعون قول علماء بقول الظنّ ولم يفتِكم الله أنّهم أنبياء لا ينطقون إلا بالحقّ فتجادلوني عن ابن تيمية أو عن ابن كثير أو عن آية الله العظمى الخميني.

ويا قوم إنّي أدعوكم إلى كتاب الله وسُنّة رسوله الحقّ، ولا أعلم بنبيٍّ بعد محمدٍ رسول الله - صلّى الله عليه وآله وسلّم - لا ينطق عن الهوى حتى تُجادلوني بأقوال علمائكم وأسلافكم! وبيني وبينكم هو كتاب الله وسُنّة رسوله الحقّ، فمن استمسك بالحقّ نجا، ومن أزاغ عنهما غوى وهوى وكأنّما خرَّ من السماء فتخطّفه الطّير أو تهوي به الريح إلى مكانٍ سحيقٍ.

ويا معشر كافة الأنصار الأخيار، إنّي أكرِّر وأحذِّر وأفتي وأقول: إيّاكم ثم إيّاكم ثم إيّاكم لئن رأيتم ناصر محمد اليماني قد غلبه أحد علماء المسلمين بعلمٍ هو أهدى من علمي وأقوم قيلا أن تتّبعوني شيئاً فتستمرّوا على تعصّبكم معي تعصّباً أعمى ما لم أخرس ألسنة كافة علماء الأمّة بأسرها بالبيان الحقّ للقرآن العظيم فيجعلني الله مهيمناً عليهم بسلطان العلم الحقّ المُقنع من مُحكم القرآن العظيم الذي يراه عالمكم وجاهلكم أنّه الحقّ من ربّ العالمين وليس خزعبلات المهديّين من قبل الإمام المهديّ الحقّ من الذين تخبّطهم مُسوس الشياطين فيوحي الشيطان في صدر كلّ منهم أنّه هو الإمام المهديّ فيحرِّفون كلام الله عن مواضعه بقولٍ لا يقبله عقلٌ ولا منطقٌ، وذلك حتى إذا جاء المسلمين الإمامُ المهديّ الحقّ والذي يحمل في اسمه خبره ورايته وعنوان أمره (ناصر محمد) الناصر للحقّ الذي تنزّل على خاتم الأنبياء والمرسَلين ثم يكذِّبون بالحقّ من ربّهم فيعرضون عنه ثم يُهلك الله المسلمين مع الكافرين أو يعذِّبهم عذاباً نُكراً.

وأعلم أنّه لا يقرأ بياني جاهلٌ ولا عالِمٌ إلا رآه ينطق بالحقّ، إلا الأعمى الذي لا يتّقي الله شيئاً ولذلك لم يجعل له فُرقاناً ومن ثم لا يتّخذ قراره تجاه نفسه فيتّبع الحقّ فينقذ نفسه؛ بل يقول سوف أنتظر حتى أرى ما يقول في ناصر محمد اليماني علماءُ الأمّة ومن ثمَّ أتبعه، ولكنّي أردّ عليه وأقول: إذا أقام ناصر محمد اليماني على علماء المسلمين الحُجّة الداحضة فأخرس ألسنتهم فقد جعل الله لي عليك وعليهم سلطاناً وأقام الله عليكم الحجّة لئن عذبكم إن أعرضتم عن الحقّ فلا تتعصّب مع علماء مذهبك تعصبَ الأعمى.

أفلا ترى بأنّي أعظ أنصاري وأتباعي في بياناتي وأعظهم وأقول لهم قولا بليغاً: إيّاكم ثم إيّاكم أن تتّبعوني إذا وجدتم حتى عالِماً واحداً من علماء المسلمين قد غلب الإمام ناصر محمد اليماني، فلا تتعصّبوا معي تعصّب الأعمى فتأخذكم العزّة بالإثم. ومن كثر ما أكرر عليهم ذلك قد يظنّ بعضهم فيَّ بغير الحقّ ويقول: "ما بال ناصر محمد اليماني يُكرِّر علينا هذا القول وكأنّه يتوقع أن يغلبه علماء الأمّة فيشعر بخوف في نفسه؟". ولكنّي أطمْئِن قلبه وأقول: إنّي أُقسم بمن أهلك ثمودَ وعاداً وأغرق الفراعنة الشداد؛ الله الذي رفع السماء بلا عماد وثبّت الأرض بالأوتاد لو اجتمع كافة علماء الأمم من العباد الأولين منهم والآخرين على طاولة حوارٍ واحدةٍ ليحاوروا الإمام ناصر محمد اليماني من القرآن العظيم، إلا جعلني الله المُهيّمن عليهم كافة بالبيان الحقّ للقرآن العظيم فأخرس ألسنتهم بالحقّ حتى لا يجدوا في صدورهم حرجاً مما قضيتُ بينهم بالحقّ فيسلِّموا تسليماً، وذلك لأنّ الذي يعلمني ليس من الملائكة المخلوقين من نورٍ ولا من البشر مخلوق من صلصال كالفخار ولا من الجانّ مخلوقٌ من مارجٍ من نارٍ؛ بل معلمي الخالق لكل شيء، الله الواحد القهار، ذلكم الله معلم المهديّ المنتظَر الإنسان الذي علَّمه الله البيان الحقّ للقرآن ولم يجعلني الله عبداً مغروراً ولكنّي واثق من معلمي، نعم المولى ونعم النّصير، فهل أنتم أعلم أم الله الذي علمني؟

ولم يُعلِّمني عن طريق إرسال جبريل، ولم يعلِّمني بوحي التكليم من وراء حجاب؛ بل بوحي التّفهيم مباشرةً إلى القلب وليس وسوسة شيطانٍ رجيمٍ، والبرهان على أنه وحيٌّ من الرحمن وليس وسوسة شيطان هو أن آتيكم بسلطان العلم من مُحكم القرآن العظيم.

والسلام على من اتّبع الهدى، وسلامٌ على المُرسَلين، والحمدُ لله ربِّ العالمين..
الإمام المهديّ الناصر لما جاء به محمد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم؛ الإمام ناصر محمد اليماني.
____

https://nasser-alyamani.org/showthread.php?t=40649